Broj 21

datum izdavanja: lipanj 2008

Sadržaj i sažeci

RAT I OKOLIŠ

Sanja Stanić, Anja Kutleša

Sažetak

U radu se razmatraju utjecaji suvremenog rata na okoliš. Prvi dio rada donosi koncept rata u vidu kratkog prikaza društvene misli o ratu, te se obrazlaže pojam okoliša kao cjelokupnost prirodnog i socijalnog okruženja. Odnosi rata na okoliš analiziraju se kroz četiri konkretna rata, od kojih je kod svakoga naglašena specifična manifestacija na okoliš. Na primjeru Vijetnamskog rata ukazuje se kako destrukcija okoliša može biti u okviru ratnih operacija i poslužiti kao ratna strategija. Rat u Perzijskom zaljevu izdvojen je kao primjer u kojem je okoliš bio predmet prijetnji, te se pokazuje kako u ratnim operacijama okoliš može biti teroriziran. S obzirom na to da okoliš uključuje kulturnu baštinu i socijalni kontekst, izdvojili smo Irački rat kao slučaj kulturocida, a Domovinski rat kao primjer dugotrajne socijalne nedostupnosti i opasnosti okoliša zbog onečišćenja minama. U radu se također ukazuje na razvitak ratnih sredstava i načina djelovanja koja postaju sve razornija i invazivnija, čime se u okolišu manifestiraju s dugoročnim, lančanim posljedicama. U zaključnom dijelu rada utjecaji rata na okoliš konfrontiraju se utjecajima mirnodopskih, svakodnevnih djelatnosti čovjeka, te se rat promatra kao rizik modernosti u kontekstu teorije U. Becka.

AL QA’IDA: NASTANAK, STRUKTURA I STRATEGIJA

Mirko Bilandžić

Sažetak

Al Qa’ida je posljedica rata u Afganistanu. Postupnom transformacijom u terorističku organizaciju ona je postala izraz novog oblika terorizma, proizašlog iz transnacionalizma i globalizacije. Al Qa’ida, kao pobornik globalnog džihada i stvaranja panislamističkog kalifata, transnacionalna je po identitetu i regrutiranju članova, a globalna po ideologiji, strategiji, ciljevima i mreži organiziranja. Američki „rat protiv terorizma“ nije se pokazao efikasnim i nije uništio Al Qa’idu. Čak štoviše, Al Qa’ida je nakon proglašenja „rata protiv terorizma“ postala još moćnijom: ideološki, organizacijski, kadrovski i operativno. Njezina moć izvođenja terorističkih udara bitno je povećana. Nakon 2001. godine Al Qa’ida diljem svijeta godišnje prosječno izvodi pet puta više terorističkih udara (bez djelovanja u Afganistanu i Iraku) nego u razdoblju do 2001. Al Qa’ida je stoga veći izazov međunarodnoj sigurnosti nego je to bila ikada ranije, ona je i dalje najveća pojedinačna opasnost za međunarodnu sigurnost.

OLUPINE RATNIH BRODOVA IZ DVA SVJETSKA RATA U PAŠKOM PODMORJU

Zvonimir Freivogel

Sažetak

Na Jadranu su se tijekom dva svjetska rata odigrali brojni sukobi, te se stoga, posebice u Kvarneriću, na morskom dnu nalaze brojne olupine, od kojih su neke tek nedavno otkrivene i posjećene. Ova radnja prikazuje povijest dva torpedna napada talijanskih podmornica na austrougarske trgovačke brodove tijekom Prvoga svjetskog rata, uništenje jedne njemačke bojevne skupine u sukobu s britanskim razaračima u jesen 1944. godine, te gubitak jednog britanskog razarača nakon što je naišao na minu kod Paga. Na osnovi roniteljskih izvještaja i povijesnih podataka u dostupnoj literaturi bilo je moguće rekonstruirati zbivanja i utvrditi točan identitet olupina.

VOĐENJE I USTROJ TRUPNIH STOŽERA NJEMAČKE KOPNENE VOJSKE U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Mario Werhas

Sažetak

Ustroj stožera je uvijek usko povezan s ustrojem cijele vojske i njenom borbenom vrijednošću. Njemački vojni stožeri su sinonim za učinkovit i krajnje profesionalan ustroj i rad stožera. U ovom je radu težište opisa i objašnjenja stavljeno na opće karakteristike vođenja i ustroja trupnih stožera. Kroz spomenuti opis vođenja i ustroja trupnih stožera dan je pregled glavnih postavki na temelju kojih su prije i tijekom Drugoga svjetskog rata funkcionirali trupni stožeri Njemačke kopnene vojske. Opisujući vođenje i ustroj trupnih stožera, dan je uvid u osnovne postavke njemačke filozofije vođenja rata. Autor je navodeći njemačku vojnu terminologiju želio razjasniti određene pojmove budući da je u našoj literaturi često nailazio na potpuno ili djelomično netočna objašnjenja pojedinih njemačkih vojnih termina.

KONTROVERZE VANCEOVA PLANA

Vladimir Filipović

Sažetak

U radu se problematizira posredovanje izaslanika glavnog tajnika UN Cyrusa Vancea u ratu u Hrvatskoj te nastanak i prihvaćanje njegova plana. Posredovanju se pristupa s polazišta realistične škole međunarodnih odnosa koja posredništvo shvaća kao borbu za interese onoga tko posreduje, a tek potom i eventualno onih koji su u sukobu. Vance je posredovanjem uspio dovesti zaraćene strane do primirja u Sarajevu 2. siječnja 1992. godine, a dokument pod nazivom Vanceov plan uredio je odnose hrvatskih vlasti i srpskih pobunjenika nakon primirja. Nakon što su osvojili većinu željenih teritorija u Hrvatskoj, Milošević i vrh JNA iz Beograda odlučili su u Hrvatsku pozvati međunarodne mirovne snage i tako čuvati stečene granice. Priznanjem Hrvatske, prisutnost JNA u Hrvatskoj postala je ilegalna, a i željeli su sačuvati JNA za nadolazeći rat u BiH. Hrvatska, koja je od ljeta 1991. godine zahtijevala mirovne snage, vidjela je u planu opasnost da se trajno zamrznu srpska osvajanja i da se Hrvatska ‘’ciprizira’’. Pobunjeni Srbi u Hrvatskoj također su odbijali plan.

GEOPOLITIKA 21. STOLJEĆA: PROMJENA SVJETSKOG PORETKA I MILITARIZIRANJE SVIJETA - STUDENTSKI FORUM

Alen Sućeska

Sažetak

Geopolitika, kao disciplina koja izučava odnose između političke moći i geografskog prostora, sve je značajnija sfera društveno-političkih promjena u svijetu nastalih kao posljedica odnosa svjetskih sila. Rad analizira geopolitičke promjene koje se odvijaju i koje će se tek dogoditi, te njihove uzroke i moguće posljedice. Pokazuje se da se dosadašnja geopolitička dominacija Sjedinjenih Država privodi kraju, a velikim koracima na svjetsku scenu dolaze Kina i Indija. Jedan od rezultata toga jest da svemir postaje nova domena geopolitičkog sukoba njegovim sve intenzivnijim militariziranjem. Uz nefunkcioniranje međunarodnih institucija poput UN-a, zaključuje se da posljedice opisanih promjena mogu biti intenziviranje sukoba, ali i još snažniji odlazak u multipolarnost.

PRIKAZI I RECENZIJE

Sažetak

Afganistanski kaos kao posljedica regionalne i svjetske politike spram zemlje i ljudi – Ahmed Rashid: Descent into Chaos: How the war against Islamic extremism is being lost in Pakistan, Afghanistan and Central Asia (Robert Mikac)

Hezbollah – kratka povijest Božje stranke – Augustus Richard Norton: Hezbollah - A Short History (Mihovil Brebrić)

Opasna moć – Shalom, Stephen R. (ur.) (2007.) Perilous Power: The Middle East & US Foreign Policy: Dialogues on terror, democracy, war and justice (Irena Grgurić

impressum

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief

Ozren Žunec

Izvršni urednik – Executive Editor

Mirko Bilandžić

Organizacijski urednik – Organization Editor

Velimir Milaković

Članovi uredništva – Associate Editors

Nenad Fanuko, Zvonimir Mahečić, Davor Marijan,
Tomislav Smerić, Siniša Tatalović, Ivo Žanić

Međunarodni urednici – International Editors

Norman Cigar (Vienna, Virginia, USA), Igor Primorac (Jerusalem, Israel)

Tajništvo – Secretariat

Nada Begić, Tajana Leskovar

Izdavački savjet – Advisory Board

Vjekoslav Afrić, Damir Barbarić, Tomislav Bunjevac, Ivan Cifrić, Ognjen Čaldarović, Benjamin Čulig, Rade Kalanj, Vjeran Katunarić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Krešimir Kufrin, Zvonimir Lerotić, Davorka Matić, Milan Mesić, Tomislav Murati, Darko Polšek, Ivo Prodan, Vesna Pusić, Ivan Rogić, Aleksandar Štulhofer, Anton Tus, Radovan Vukadinović, Herman Vukušić

Međunarodni izdavački savjet – International Advisory Board

Anton Bebler (Ljubljana, Slovenia), Janusz Bugajski (Washington DC, USA), Christina Doctare (Stockholm, Sweden), Bjorn Egge (Oslo, Norway), Matthew Friedman (White River Junction, Vermont, USA), Marjan Malešič (Ljubljana, Slovenia), Anton Žabkar (Ljubljana, Slovenia)

UDK – UDS Classification

Josip Prgomet

Lektura i korektura – Editing and proofreading

Ines Trkulja

Grafičko oblikovanje – Art Director

Darko Bednjanec

Web stranice – Webmaster

Ivica Petrinić

Priprema za tisak – Desk Top Publishing

Zoran Žitnik

Tisak – Printed by

Tiskara Rotim i Market

© POLEMOS™ 2009. - Izrada: Biobit d.o.o. - Dizajn: ZhZ design