Broj 18

datum izdavanja: listopad 2006

Sadržaj i sažeci

Apsolutna žrtva i relativna kompenzacija: proturječja društvenog položaja veterana i državne skrbi za ratne veterane i invalide

Ozren Žunec

Sažetak

Veterani su temeljna kategorija civilno-vojnih odnosa jer se u njima sabiru i sukobljuju odnosi civilizacije i rata. Pokazuje se da se veterani shvaćaju prvenstveno kao bivši ratnici odnosno ratni veterani, a tek sekundarno kao bivši pripadnici oružanih snaga. Rad istražuje zbog čega u društvenoj odnosno državnoj skrbi za veterane prevladava načelo akumuliranja prava i privilegija koje se ne može naći u skrbi za druge deprivilegirane skupine. Istraživanje pokazuje da to proizlazi iz nemogućnosti kompenzacije ratnog iskustva i žrtve koju vojnik podnosi ili je spreman podnijeti. Zaključuje se da su svi sustavi skrbi neprikladni i da će dokle god bude ratova veterani predstavljati uvijek načelno nerješiv problem.

Vojno-pomorske zastave na istočnom Jadranu

Željko Heimer

Sažetak

Zastave se koriste na ratnim brodovima od antike. Medu nizom zastava koje se koriste na ratnim brodovima osobito se ističu zastave koje iskazuju državnu pripadnost - vojno-pomorske zastave. Ovaj rad prikazuje zastave koje su korištene na ratnim brodovima raznih ratnih mornarica koje su imale svoje sjedište na istočnom Jadranu. Prva sila na Jadranu koja je propisala ratne zastave je Habsburška Monarhija, žute s crnim carskim orlom. Reformama Josipa II. uvedena je austrijska crveno-bijelo-crvena zastava koja se uz manje promjene koristila do kraja Dvojne Monarhije. Na kraju Prvoga svjetskog rata Saveznici su koristili posebnu zastavu na zarobljenim brodovima, dok je glavnina austrougarske flote u Puli nakratko istaknula hrvatske trobojnice. Nova je južnoslavenska država uvela novu trobojnicu. Tijekom Drugoga svjetskog rata NDH je koristila šahiranu vojno-pomorsku zastavu na svojih nekoliko brodova. Istodobno antifašistički partizani postavili su crvene petokrake na nacionalnu trobojnicu, koja je ponekad korištena i istaknuta naglavce. Nekoliko izgleda promijenjeno je tijekom rata. Socijalistička Jugoslavija usvojila je vojno-pomorske zastave temeljene na sovjetskom modelu. Hrvatska je i prije formalnog stjecanja nezavisnosti odbacila zvijezdu sa svoje zastave i postavila na njezino mjesto povijesni hrvatski grb. Do usvajanja današnjeg izgleda kratko su korištene jednostavne privremene zastave, a zatim dizajn jednak nacionalnoj trgovačkoj pomorskoj zastavi. Novi izgled vojno-pomorske zastave konačno je propisan 1999. godine.

Perspektive sjevernoirskog sukoba: kraj IRA-e ili jedinstvena Irska

Mirko Bilandžić

Sažetak

Odluke 'Privremene' Irske republikanske armije o napuštanju oružane borbe i razoružanju iz srpnja i rujna 2005. ne samo da imaju bitan utjecaj na sjevernoirski mirovni proces i ukupne događaje u Sjevernoj Irskoj, već imaju i povijesni značaj. Te odluke nisu ad hoc karaktera. One su nastajale postupno, u razdoblju od 25 godina. Riječ je o razdoblju koje karakterizira transformacija republikanskog pokreta koji se od dominantno oružane organizacije pretvorio u dominantno političku organizaciju. Povijesni značaj odluka o razoružanju i odustajanju od oružane borbe ogleda se u tome što na određeni način predstavljaju i kraj Irske republikanske armije. S druge strane, te su odluke dio republikanske strategije za 21. stoljeće. Riječ je o mirovnoj strategiji, formuliranoj u sintagmi "s glasačkim listićem u obje ruke" kojom će republikanci tijekom 21. stoljeća nastojati ostvariti svoj višestoljetni ideal jedinstvene irske republike na teritoriju cjelokupnog irskog otoka.

Njemačko "tajno oružje

Miroslav Goluža

Sažetak

Izrazito nepovoljan strateški položaj Pruske (Njemačke) natjerao je njezino vojno vodstvo da djeluje brzo i traži u tom smislu nova rješenja. Dio vojnih analitičara objašnjavao je njihovu efikasnost kao posljedicu izuzetne discipline i represivnih mjera koje su je održavale. Prema drugima je Wehrmacht bio tako brz zahvaljujući primjeni tenkova, motornih vozila i aviona. Dobar dio komentatora drži da njemački militarizam i nacionalsocijalistički fanatizam u II. svj. ratu stoji iza njihovih uspjeha, posebno kada se radi o upornim obrambenim djelovanjima u drugoj fazi rata.Pravo objašnjenje najefikasnije vojne organizacije u novijoj europskoj povijesti može se naći u području "vojnog softwarea", a to znači u sustavu zapovijedanja i vođenja i u odgovarajućoj vojnoj obuci i izobrazbi te selekciji časnika i dočasnika. Sustav Auftragstaktik nije bio nametnut vojsci odozgo. On je izrastao odozdo, iz njemačkog mentaliteta i načina ponašanja, a Moltke Stariji najviše je učinio na njegovoj institucionalizaciji. Kroz taj se sustav oslobađa golema energija individualne inicijative koja je dobrim dijelom sputana u svim vojnim organizacijama, i tu se nalazi objašnjenje za efikasnost njemačkih operacija, a ne u tehničkoj opremljenosti njihove vojske. Rasprava nema namjeru ponuditi njemačka rješenja kao najbolja za našu vojnu organizaciju, ali je sigurno da sustav neizravnog zapovijedanja zaslužuje više pozornosti kako u vojnom tako i u civilnom sektoru.

Strateški značaj informacijsko-komunikacijske tehnologije u suvremenom međunarodnom okolišu

Uroš Svete

Sažetak

Podaci, informacije, razumijevanje i znanje kao elementi kognitivne sheme uvijek determiniraju društvenu moć, isto tako uvijek posebno značajno utječu na političku i vojnu sferu. Za njihovu važnost znali su već u starom vijeku (Sun Tzu), te je stoga potpuno razumljivo da će i u vremenu opće društvene uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) imati posebno velik utjecaj na međunarodne odnose, stanje sigurnosti te odnose sila u svijetu. Uporaba IKT je naime promijenila odnose između velike većine tradicionalnih izvora društvene moći, a isto tako je i glavni čimbenik nastanka nekih novih, karakterističnih samo za informacijsko doba. Neovisno o tome, informacijsku moć nikako ne smijemo povezivati isključivo s uporabom IKT ili informacijskim društvom, jer je ona ipak dobila potpuno nove dimenzije i značaj. Zato IKT ubrajamo u strateški element s revolucionarnim značenjem i na području sigurnosti država, međunarodne zajednice kao i pojedinaca koji imaju središnje mjesto o human security konceptu. Rabili smo pritom tri najvažnije teoretske sigurnosne paradigme (realizam, liberalizam i konstruktivizam) te ih aplicirali na teoriju društvene moći, koja nam je služila za polazište odnosa između ključnih društvenih čimbenika.

Zauzimanje vojarni JNA u Varaždinu i predaja 32. varaždinskog korpusa JNA

Ivica Hrastović

Sažetak

U prvom dijelu rada dana je kratka analitička prosudba opće političke i vojne situacije u SFRJ 1991. godine, te podaci o važnosti, snazi i sastavu 32. varaždinskog korpusa JNA koji je bio jedan od najjačih korpusa u Jugoslaviji. U drugom dijelu rada kratko se govori o formiranju Kriznih štabova i donošenju odluke o blokadi i zauzimanju vojarni JNA. U glavnom dijelu rada istaknuti su konkretni razlozi i plan blokade Garnizona Varaždin, te je ukazano na ozbiljnost i tijek pregovora o njegovoj predaji hrvatskim snagama (borbe i psihološko-propagandni rat). Naglašeni su ciljevi HV-a (izbjeći oružani sukob i postići da JNA napusti Varaždin bez naoružanja) te cilj JNA (otići iz Varaždina s cjelokupnim naoružanjem). Na kraju rada zaključuje se o važnosti slamanja 32. mehaniziranog varaždinskog korpusa za ustrojavanje HV-a i pobjedu u Domovinskom ratu.

Etnička nereprezentativnost u vojsci: slučajevi Jugoslavije i Ruande - STUDENTSKI FORUM

Nikola Petrović

Sažetak

U radu se govori o etničkoj nereprezentativnosti u oružanim snagama kao jednom od uzroka etničkih ratova. Na primjeru Jugoslavije i Ruande, dvije zemlje koje su 1990-ih godina obilježene velikim etničkim sukobima, nastoji se vidjeti kako dva različita obrasca stvaranja etnički nereprezentativnih vojski utječu na intenzitet i tijek sukoba. Slučaj Jugoslavije pokazuje prelazak multietničke u nereprezentativnu vojske, te na jednoetničku vojsku tijekom raspada države. Analizirani su razlozi tih procesa unutar Jugoslavenske narodne armije, koji su u početku bili ekonomski i kulturni, a pri kraju tog procesa postaju politički i etnički. Na kraju stvaranje jednoetničke vojske postaje dio plana agresije na republike 1991. godine. Slučaj Ruande govori o stvaranju jednoetničke vojske od strane kolonizatora i korištenje "Gurka sindroma" ili odabiranja "ratničkog" naroda za izvršavanje vojne funkcije u društvu. Takva situacija nakon dekolonizacije dovodi do ponavljanja takvog obrasca, ali sa zamijenjenim ulogama što utječe na ciklus nasilja koji je kulminirao genocidom iz 1994. godine. Ova dva vrlo različita primjera pokazuju važnost etničke reprezentativnosti za stabilnost višenacionalnih država, ali i cijelih regija.

Ratno umijeće Slavena u anonimnom bizantskom djelu Strategikon - STUDENTSKI FORUM

Tomislav Šulj

Sažetak

Ratno umijeće Slavena u anonimnom bizantskom djelu Strategikon

PRIKAZI I RECENZIJE

Sažetak

Lica moći - Novalić, Fahrudin (2006.) Moć i rat: moć kao sustav podčinjavanja, dominacije i ratne destrukcije, Zagreb: Sveučilišna knjižara. 184 str. (Maja Žitinski)

Između rata i mira - Richards, Paul (ur.) (2005.) No Peace No War: An Anthropology of Contemporary Armed Conflicts. Athens: Ohio University Press. 214 str. (Petra Klarić Rodik)

Rat u gradu - Graham, Stephen (ur.) (2004.) Cities, War, and Terrorism. Blackwell Publishing. 416 stranica, 11 slika. (Stipe Grgas)

Nacionalna sigurnost u globalnom dobu - Todd, Paul i Jonathan Bloch (2003.) Global Intelligence: The World's Secret Services Today, London-New York: Zed Books. 240 str. (Mirko Bilandžić)

OBAVIJEST

Valerio Baćak

Sažetak

Skup "NATO: Past, Present, and Future" održan 6. - 9. ožujka 2006. godine u Tirani

impressum

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief

Ozren Žunec

Izvršna urednica – Executive Editor

Petra Klarić Rodik

Organizacijski urednik – Organization Editor

Velimir Milaković

Članovi uredništva – Associate Editors

Nenad Fanuko, Zvonimir Mahečić, Davor Marijan,
Tomislav Smerić, Siniša Tatalović, Ivo Žanić

Međunarodni urednici – International Editors

Norman Cigar (Vienna, Virginia, USA), Igor Primorac (Jerusalem, Israel)

Tajništvo – Secretariat

Nada Begić, Tajana Leskovar

Izdavački savjet – Advisory Board

Vjekoslav Afrić, Damir Barbarić, Tomislav Bunjevac, Ivan Cifrić, Ognjen Čaldarović, Benjamin Čulig, Rade Kalanj, Vjeran Katunarić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Krešimir Kufrin, Zvonimir Lerotić, Davorka Matić, Milan Mesić, Tomislav Murati, Darko Polšek, Ivo Prodan, Vesna Pusić, Ivan Rogić, Aleksandar Štulhofer, Anton Tus, Radovan Vukadinović, Herman Vukušić

Međunarodni izdavački savjet – International Advisory Board

Anton Bebler (Ljubljana, Slovenia), Janusz Bugajski (Washington DC, USA), Christina Doctare (Stockholm, Sweden), Bjorn Egge (Oslo, Norway), Matthew Friedman (White River Junction, Vermont, USA), Marjan Malešič (Ljubljana, Slovenia), Anton Žabkar (Ljubljana, Slovenia)

UDK – UDS Classification

Josip Prgomet

Lektura i korektura – Editing and proofreading

Ines Trkulja

Grafičko oblikovanje – Art Director

Darko Bednjanec

Web stranice – Webmaster

Ivica Petrinić

Priprema za tisak – Desk Top Publishing

Zoran Žitnik

Tisak – Printed by

"ZiB-mladost" d.o.o., Zagreb

© POLEMOS™ 2009. - Izrada: Biobit d.o.o. - Dizajn: ZhZ design