Broj 13-14

datum izdavanja: lipanj 2004

Sadržaj i sažeci

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u američko-iračkom sukobu 2003.-2004.

Uroš Svete

Sažetak

U radu je prikazana uloga i značaj koji u suvremenim sukobima ima uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT), pri čemu smo za svoje istraživanje izabrali studiju slučaja iračko-američkog sukoba u godini 2003. i 2004. Navedeni sukob smo zbog analitičkih potreba kod istraživanja uporabe IKT-a podijelili na tri razdoblja: predkonfliktno, razdoblje neposrednog sukoba (operacija Iračka sloboda – orig. Iraqi Freedom) te postkonfliktno razdoblje, kada su se velike ratne operacije završile, Iračani su započeli s asimetričnim ratovanjem, odnosno otporom. Istraživali smo ulogu koju je IKT imao kod priprema za oružani sukob, kako na strani koalicije, tako i na strani iračkog režima; jednako tako smo analizirali kako je njena uporaba utjecala na omjer konvencionalnih snaga u svjetlu povećane učinkovitosti na umreženje oružanih snaga (orig. network centric warfare). U drugom dijelu istražujemo kako su irački pobunjenici i terorističke skupine koristile IKT u okviru provođenja asimetričnog tipa ratovanja koji traje još i danas, kritički procjenjujemo stvarni utjecaj IKT-a na ishod sukoba. Glavna znanstvena izvornost rada je prije svega u kombiniranju uporabljenih metoda, kako iz podruèja društvenih (obrambenih) tako i informatičkih znanosti; jednako tako smo u analizu uključili neke komunikološke metode koje se odnose prije svega na proučavanje propagande. Tako dokazujemo da je holistički odnos značaja IKT-a u suvremenim sukobima moguće osigurati na interdisciplinarnoj osnovi.

Transformacija NATO-a i hrvatska obrambena reforma

Robert Barić

Sažetak

Nekoliko činilaca utjecat će na dalje odvijanje obrambene reforme u Republici Hrvatskoj. Pripreme za predstojeće članstvo u NATO-u jedan je od ključnih činilaca koji će usmjeravati obrambenu reformu. Dodatni utjecaj imat će pripreme za buduće hrvatsko uključivanje u vojne aktivnosti EU. S obzirom na transformaciju NATO-a iz sustava kolektivne obrane u sustav kolektivne i kooperativne sigurnosti, od sadašnjih i budućih članica Saveza tražit će se osposobljavanje oružanih snaga za sudjelovanje u misijama upravljanja krizama, ekspedicijskom ratovanju i projekciji moći. To je odlučujuće i za uključivanje u sigurnosno-obrambenu politiku EU (ESDP). Na dalji razvoj OS RH osobit će utjecaj imati tekući proces globalne vojne transformacije (RMA). Posebno važan utjecaj određuje položaj Hrvatske - kao članice NATO-a i EU – u regiji. Zato će u daljem razvoju svojih oružanih snaga Republika Hrvatska morati razviti strukturu oružanih snaga koja će istovremeno omogućiti sudjelovanje u obrambenim aktivnostima NATO-a i EU, uz ispunjavanje ustavne zadaće (zaštita teritorijalnog integriteta i suvereniteta RH) u novom sigurnosnom okruženju. Rad predstavlja konceptualni model mogućeg preustroja OS RH utemeljen na načelima granske komponentnosti i modularnosti, ali postavljen tako da omogućava ispunjavanje navedenih zahtjeva u predstojećim promjenama.

Smrt Jugoslavenske narodne armije i ratovi za nasljeđe

Robert Niebuhr

Sažetak

Smrt Jugoslavije odvijala se istodobno sa smrću Jugoslavenske narodne armije (JNA). U početku, JNA je željela sačuvati integritet Federacije, ali se ova ubrzo raspala po etničkim linijama. Promjene koje su se dogodile unutar JNA predstavljaju mikrokozmos procesa raspada Jugoslavije. Na osobnoj razini, vojnici dvojih nacionalosti trebali su birati kome će se prikloniti. Ta unutarnja borba bila je slična izboru civila ali mnogo složenija – u koga pucati i zašto? Konačno, raspad Jugoslavije se ne može opisivati bez spominjanja uloge Saveza Komunista Jugoslavije. Odnosi armije, partije i države pomogli su u stvaranju dodatne konfuzije, posebno kad uzmemo u obzir pad komunizma u Sovjetskom Savezu i Istočnoj Europi. Kako su se partijski vođena armija i država uopće mogle na miran način transformirati u neki od mogućih oblika višestranačkog društva i tržišne ekonomije? Problemi koji su pogodili bivšu Jugoslaviju i JNA, posebno tijekom osamdesetih godina 20 stoljeća, zajedno su doveli do propasti i smrti na svim društvenim razinama.

Počeci sustavne izobrazbe časnika i dočasnika u Hrvatskoj Vojsci

Damir Jug

Sažetak

U radu sam pokušao pokazati kako je bio organiziran sam početak sustavne izobrazbe Hrvatske vojske radi postizanja što veće učinkovitosti u bojnoj spremnosti u samim počecima rata 1991.-1992. U početku, prigodom formiranja i ratnog djelovanja postrojbi HV, bilo je dosta improvizacija odnosno najnužnije, a najčešće nikakve pripreme pripadnika pričuvnog sastava. Otuda potreba organiziranja izobrazbe i započela je kad je JNA počela napuštati vojarne na slobodnom području RH. Tako je već u studenom 1991. godine organizirana izobrazba časnika HV u vojarni u Varaždinu i u Zagrebu (vojarna Borongaj). Zauzimanjem vojarne u Ilici 256 b, gdje je bio smješten TŠC Ivana Gošnjaka, cjelokupna je izobrazba bila premještena u Zagreb. U radu govorim samo o tečajevima u rodovima i službama organiziranih po klasama. Izobrazbu je prošlo ukupno šest klasa polaznika pričuvnog sastava HV. To je ujedno i prvo, odnosno prijelazno razdoblje u izobrazbi časnika i dočasnika HV. Izvori koje sam koristio nalaze se u arhivi Časničke škole, odnosno ZZIO. Radi se o kutijama “školstvo pov.” i “školstvo interno” s početnim oznakama klase 800 i 803, signaturnih oznaka 04 i 02.

Civilne žrtve u sektoru Jug u Oluji i neposredno nakon Oluje (osnovni pokazatelji)

Igor Graovac

Sažetak

U radu se na temelju izvještaja Hrvatskoga Helsinškog odbora za ljudska prava u Zagrebu analiziraju podaci o ubijenim, a dijelom i nestalim civilnim osobama u bivšem, pod zaštitom Ujedinjenih naroda, Sektoru Jug u Oluji i nakon nje, odnosno izvode strukture i ostali pokazatelji o žrtvama, pa dijelom i o počiniteljima zločina. Riječ je o 410, odnosno, prema ispravcima, 414 utvrđenih civilnih žrtava iz 1995. godine (94,5 posto), uz one, njih 24, stradale od početka 1996. do početka 1999. godine (5,5 posto), ukupno, dakle, 438 žrtava. U radu se žrtve analiziraju/razvrstavaju prema prebivalištu ili mjestu stanovanja i naselju, mjestu te općini stradanja, prema vremenu i načinima ili oblicima smrti, uz odrednice jesu li stradale pojedinačno (četiri petine) ili skupno (jedna petina stradalih u masovnim pokoljima), a navode se i njihove spolna (muškaraca je stradalo dvostruko više negoli žena), starosna (uglavnom je stradalo staro, a potom starije i mlađe sredovječno stanovništvo, a najmanje omladina) i nacionalna struktura (najviše je stradalo Srba – čak 97 posto). Naposljetku, s time u vezi, navode se i dosad utvrđeni (u više od dvije petine slučajeva) počinitelji zločina: najviše je žrtava, dvije trećine, stradalo od Hrvatske vojske.

Rat ili mir? - oružane organizacije u Sjevernoj Irskoj i njihova kategorizacija

Mirko Bilandžić

Sažetak

Sjevernoirski sukob, koji u svojoj suvremenoj fazi traje od 1969., nemoguće je jednoznačno odrediti. S jedne strane, to je unutarnji sukob s elementima i etničkog i religijskog i građanskog sukoba, dok je, s druge strane, to i sukob koji ima značajnu međunarodnu dimenziju. Bez obzira na različita određenja sjevernoirskoga sukoba, jedno je nesporno: to je zasigurno jedan od najdugotrajnijih i najkrvavijih sukoba u suvremenoj Europi. U središtu suvremenog sjevernoirskoga sukoba nalazi se terorizam. Rad donosi prikaz oružanih organizacija u Sjevernoj Irskoj. Analiza pokazuje da oružane organizacije u Sjevernoj Irskoj spadaju u red terorističkih te da su neke aktivne gotovo cijelo stoljeće.

Mitologije kao konstitutivan element suvremenog političkog diskursa - STUDENTSKI FORUM

Šura Švabić

Sažetak

Na konkretnom primjeru govora Janeza Drnovšeka, predsjednika Republike Slovenije pokazano je s primjenom različitih metoda, a posebno na temelju polifonične teorije argumentacije u jeziku Oswalda Ducrota, da argumentativno-retorički postupci u diskursu nisu nešto jeziku izvanjsko, nego su bitan dio samog jezika kao sistema. U praksi je također nemoguće razlučivati čisto retoričke figure od argumentativnih elemenata u diskursu. U tekstu se raspravlja o nekim mitološkim elementima nacionalne ideologije, što služi kao temelj za širu kritiku vladajuće ideologije općenito.

Historiografija o uzrocima poraza Kraljevine Jugoslavije u Travanjskom ratu 1941. – nastavak rata drugim sredstvima. - STUDENTSKI FORUM

Goran Hutinec

Sažetak

Još za vrijeme Drugoga svjetskog rata srpski su nacionalisti često tvrdili da je izdaja Hrvata i drugih nesrpskih naroda glavni razlog brzog sloma Kraljevine Jugoslavije u Travanjskom ratu 1941. Iako je Komunistička partija Jugoslavije (KPJ) oštro osuđivala takve teorije, potkraj komunističke vlasti te su ideje prihvaćene u dijelu tadašnje srpske historiografije i hitro upotrijebljene u velikosrpskoj propagandi radi diskreditacije nesrpskih jugoslavenskih naroda. U radu je pokazano kako takav prikaz uzroka jugoslavenskog poraza ne odgovara istini. Pravi uzroci poraza Kraljevine Jugoslavije leže u lošoj dugoročnoj vanjskoj i obrambenoj politici te neadekvatno riješenim civilno-vojnim odnosima. Neriješeno nacionalno pitanje hrvatskog i drugih jugoslavenskih naroda pridonosilo je jugoslavenskoj slabosti, no nije jedini niti glavni uzrok propasti Kraljevine Jugoslavije.

PRIKAZI I RECENZIJE

Sažetak

Beevor, Antony (2003.) Staljingrad. Zagreb: Stih. (Igor Drvendžija)

Publije Flavije Vegecije Renat (2002.) Sažetak vojne vještine. Zagreb: Golden marketing. (Antonio Tomas)

impressum

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief

Ozren Žunec

Izvršna urednica – Executive Editor

Petra Klarić Rodik

Organizacijski urednik – Organization Editor

Velimir Milaković

Članovi uredništva – Associate Editors

Nenad Fanuko, Zvonimir Mahečić, Davor Marijan,
Tomislav Smerić, Siniša Tatalović, Ivo Žanić

Međunarodni urednici – International Editors

Norman Cigar (Vienna, Virginia, USA), Igor Primorac (Jerusalem, Israel)

Tajništvo – Secretariat

Nada Begić, Tajana Leskovar

Izdavački savjet – Advisory Board

Vjekoslav Afrić, Damir Barbarić, Tomislav Bunjevac, Ivan Cifrić, Ognjen Čaldarović, Benjamin Čulig, Rade Kalanj, Vjeran Katunarić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Krešimir Kufrin, Zvonimir Lerotić, Davorka Matić, Milan Mesić, Tomislav Murati, Darko Polšek, Ivo Prodan, Vesna Pusić, Ivan Rogić, Aleksandar Štulhofer, Anton Tus, Radovan Vukadinović, Herman Vukušić, + Josip Županov

Međunarodni izdavački savjet – International Advisory Board

Anton Bebler (Ljubljana, Slovenia), Janusz Bugajski (Washington DC, USA), Christina Doctare (Stockholm, Sweden), Bjorn Egge (Oslo, Norway), Matthew Friedman (White River Junction, Vermont, USA), Marjan Malešič (Ljubljana, Slovenia), Anton Žabkar (Ljubljana, Slovenia)

UDK – UDS Classification

Josip Prgomet

Lektura i korektura – Editing and proofreading

Ljiljana Cikota

Grafičko oblikovanje – Art Director

Darko Bednjanec

Web stranice – Webmaster

Ivica Petrinić

Priprema za tisak – Desk Top Publishing

Grga Frangeš

Tisak – Printed by

Art studio Azinović

© POLEMOS™ 2009. - Izrada: Biobit d.o.o. - Dizajn: ZhZ design