Broj 8

datum izdavanja: listopad 2001

Sadržaj i sažeci

Društveni ugled časničke profesije u Hrvatskoj - pogled iznutra

Tomislav Smerić

Sažetak

Istraživanjem na prigodnom uzorku od 268 viših i nižih časnika OSRH, provedenim tijekom 2001. godine, utvrđen je znatan raskorak između percepcije aktualnog i željenog stupnja društvenog ugleda časničke profesije, veći od onog koji je konstatiran u sličnim istraživanjima u drugim europskim zemljama. Hrvatski časnici drže da je ugled profesije od završetka Domovinskog rata znatno umanjen, dok su očekivanja vezana uz njegov porast u kontekstu uključivanja Hrvatske u NATO podijeljena. Pritom nije utvrđen utjecaj osobnih obilježja ispitanika, njihovog statusa u vojnoj organizaciji te socijalnog podrijetla na razmjerno negativan doživljaj aktualnog društvenog ugleda profesije. Ustanovljena je povezanost percepcije stupnja društvenog ugleda profesije i stupnja zadovoljstva poslom časnika, posebno u odnosu na dostupnost nekih aspekata posla (mogućnost napredovanja, visina plaće). Istovremeno, posredno je konstatiran raskorak između ocjene prestiža profesije časnika i one koju joj pripisuje hrvatska javnost. Rezultati istraživanja upućuju na pretpostavku prema kojoj na oblikovanje ocjene društvenog ugleda profesije utječu problemi vezani uz krizu procesa restrukturiranja oružanih snaga u poratnom kontekstu te ponašanje onih socijalnih aktera koji posreduju predodžbe o časničkoj profesiji između časničkog zbora i javnosti.

Propaganda, mediji, heroji, mitovi i ratnici

Reana Senjković

Sažetak

Povijest istraživanja medija masovnoga komuniciranja i, preciznije, propagandnih poruka koje oni posreduju, upravo je odlučujuće povezana s velikim ratovima 20. stoljeća, ne samo zbog snažnog poticaja koji su oni dali promišljanju i istraživanju teme utjecaja medija na oblikovanje javnoga mnijenja, nego i zbog toga što društvene krize, među kojima ratna situacija svakako zauzima sam vrh ljestvice intenziteta, ljude čini ovisnijima o informacijama ali i manje kritičnima prema njihovu sadržaju. No, koliko god te tvrdnje bile nedvojbene, prostor koji ostavljaju različitim pogledima, drugačijim uvidima pa i drugim znanstvenim disciplinama dopušta da se iznova propituju i nikada do kraja ne zaključe. Medijske su slike za vrijeme rata u Hrvatskoj 1991.-1995. umnogome naličile medijskim slikama drugih ratova 20. stoljeća, pa je i lik Hrvatskoga Ratnika koji se iz njih nadao da bi postao uzorom i poticajem, ali i da bi se upisao u sliku identiteta nacije, uvelike sličan drugim likovima uzornih ratnika. Ipak, ovome u prilog govore mnogi relevantni isječci iz strane znanstvene produkcije, niti takav taj lik nije nužno i isključivo bio rezultatom pritiska odozgo navođene, ratne cenzure. Posebno se zanimljivim, međutim, čini usporediti lik Hrvatskoga Ratnika kakvoga su predložili hrvatski mediji s "hrvatskim vojnikom" kojega opisuje ratna autobiografska proza ili o kakvome svjedoče kazivanja jednako onih koji su u rat pošli dobrovoljno kao i onih koje je na ratišta doveo mobilizacijski poziv. Ovdje, terenski odslici medijskoga Ratnika nerijetko postaju predmetom izrugivanja ili pak razlogom za ogorčenost. U prvome se slučaju obraća nefunkcio-nalnosti "ikonografskih dodataka", pa i nerazumijevanju "zakonitosti bojišnice", dok se drugi referira na neistinitost slike i njezinu neprimjerenost stvarnosti neadekvatne opskrbljenosti i teških uvjeta ratovanja.

Hrvatska dječja književnost o ratu

Dubravka Zima

Sažetak

Iščitava se hrvatska dječja književnost o ratu i otkrivaju se dva dominantna pripovjedna obrasca u prozi o ratu u hrvatskoj dječjoj književnosti. Prvi od njih rat prikazuje kao razdoblje sazrijevanja, odrastanja dječjih likova, odnosno koncentrira se na dječje doživljavanje rata. U pripovijedanju je bitniji dječji lik i njegova razmišljanja, dok je vanjska, pojavna stvarnost u drugom planu. Drugi obrazac postupa upravo suprotno: zanemarujući dječje doživljavanje koncentrira se na vanjsku pojavnost ratnih zbivanja, uključujući u njih aktivno dječje likove, i tvoreći tako konstruiran, stiliziran i shematiziran narativni prostor. Analiziraju se dijelovi opusa hrvatskih dječjih pisaca koji pišu prozu o ratu: Anđelka Martić, Danko Oblak, Milivoj Matošec, Gabro Vidović, Sunčana Škrinjarić, Blanka Dovjak Matković, Zora Dirnbach, Dragan Božić, Ferdo Bačić, Mirko Vujačić, Josip Barković, Stjepan Tomaš, Nikola Pulić, Maja Gluščević, Hrvoje Hitrec, Vladimir Tadej, Nada Iveljić, Predrag Raos, Zlatko Krilić, Ivan Kušan, Dunja Kalilić, te se ukratko interpretira dio opusa hrvatskih dječjih pjesnika u čijim se zbirkama mogu naći pjesme o ratu.

Ratnička čast

Sanimir Rešić

Sažetak

Rad se bavi pitanjem ratničke časti, kao vrednotom koja je sastavni dio ratničkog mentaliteta i kao takva prisutna u svim ratničkim društvima tijekom povijesti. Čast se definira kroz razvitak kodeksa časti i prati se transformacija poimanja pojma časti od srednjevjekovne isključivo aristokratske odlike do odlike koju srednja i gornja klasa dijele s vojnom elitom, kako u shvaćanjima koja se odnose na poimanje zvanja, tako i u onima vezanim uz osobnu čast. Kao primjer iz suvremenosti, autor obrađuje poimanje časti kod američkih vojnika u Vijetnamskom ratu. Analizom pisama i dnevnika vojnika koji su sudjelovali u borbenim operacijama, autor pokazuje koliko se suvremeno ratovanje udaljilo od tradicionalnog romantičnog poimanja časti. Nečasni rat, kako je definiran Vijetnamski rat u govoru američkih vojnika o njemu, ukazuje najčešće na odsustvo koncepta časti.

Oružane snage talijanske Socijalne Republike (rujan 1943. - travanj 1945.)

Nikica Barić

Sažetak

U radu je prikazan nastanak, razvoj i organizacija oružanih snaga Talijanske Socijalne Republike, koja je ubrzo nakon kapitulacije Kraljevine Italije u rujnu 1943. uspostavljena na dijelu talijanskog teritorija kojeg su zauzele njemačke jedinice. lako je Talijanska Socijalna Republika, pod vodstvom Benita Mussolinija, formalno i dalje bila saveznik Trećeg Reicha, Nijemci su preuzeli skoro potpuni nadzor nad razvojem i djelovanjem novih vojnih snaga Mussolinijeve republike. Osim toga, bilo bi ispravnije govoriti ne o jednoj, nego o više vojnih organizacija, nad kojima nije postojao jedinstveni sustav zapovijedanja, što je bila posljedica kaotičnih prilika koje su vladale u Socijalnoj Republici. Lako je ukupan broj ljudi pod oružjem bio velik, jedinice Socijalne Republike uglavnom nikada nisu korištene za borbu protiv Amerikanaca i Engleza koji su uz Apeninski poluotok polako napredovali prema sjeveru. Tu zadaću preuzele su njemačke snage, a postrojbe Socijalne Republike uglavnom su iskorištene za borbu protiv talijanskih partizana u krvavom građanskom ratu.

Osvrt na novi zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme

Dinko Mikulić, Zdenko Matijaščić

Sažetak

U članku je dan osvrt na glavne značajke novog zakona o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme. Razmatran je utjecaj odredbi zakona na afirmaciju domaće vojne proizvodnje i njene perspektive kako bi bila konkurentna budućem vremenu i zadacima. Transformacija bivše ratne proizvodnje novim zakonom dobiva nove obrise mirnodopskog razvoja. Uvodi se institut “hladnog pogona”, “offset programa” i pojam “popisa odobrenih proizvođača” u koje ulaze i obrtnici. Na osnovi Dugoročnog plana razvoja oružanih snaga koji donosi Hrvatski sabor izvodit će se planiranje proizvodnje, remonta, naoružanja i vojne opreme. Proizvođači proizvode sredstva za potrebe MORH-a na temelju ugovora. Za potrebe izvoza proizvodnja se obavlja na temelju ugovora proizvođača i kupca uz prethodnu suglasnost Agencije Vlade Republike Hrvatske. Analizirane su moguće posljedice neodređenosti sustava vojne proizvodnje i managemanta. Možda će zakonska regulativa olakšati pokretanje zaboravljenog razvoja i vojne proizvodnje a ne degradacije njezine uloge i domaćeg identiteta.

Razmatranja o JNA (2) - POLEMIKA

Marinko Ogorec

Sažetak

Osvrt na recenziju Zlatka Rendulića (Polemos br. 7)

PRIKAZI I RECENZIJE

Sažetak

Jordan, David C. (2000.) Politika i droga, Prljavi novac i demokratske
države. Zagreb: AGM. (Marin Dešković)

Jay Mallin Sr. (2000.): Cuba’s Armed Forces – From Colony to Castro, Ancient Mariners Press, Reston Virginia, 441 str. (Nikica Barić)

Chomsky, Noam (2001.): 9-11. New York: An Open Media book, Seven Stories Press. 125 str. (Tamara Puhovski)

Efendić, Hasan (1998.): Ko je branio Bosnu. Sarajevo: Udruženje građana plemićkog porijekla BiH, Sarajevo. 351 str. (Haris Berbić)

Okrugli stol - Ostali su ožiljci: Druga strana rata - kako je (bilo) civilima? (Ana Herceg)

Druga strana rata - kako je ( bilo ) civilima? Okrugli stol, Zagreb, 8. i 9. 12. 2000., saopćenja i diskusije. - Zagreb (2001.), Heinrich Boli Stiftung. 107 str. (Nikica Barić)

OBAVIJESTI

Sažetak

Iskustva u organiziranju suvremenog obrazovanja: Poslijediplomski studij "Vođenje i upravljanje pokretnim objektima" 1994.-1999. (Robert Fabac)

impressum

Glavni i odgovorni urednik – Editor-in-Chief

Ozren Žunec

Izvršna urednica – Executive Editor

Tarik Kulenović

Organizacijski urednik – Organization Editor

Velimir Milaković

Članovi uredništva – Associate Editors

Nenad Fanuko, Davor Marijan, Siniša Tatalović, Ivo Žanić

Međunarodni urednici – International Editors

Norman Cigar (Vienna, Virginia, USA), Igor Primorac (Jerusalem, Israel)

Tajništvo – Secretariat

Nada Begić, Petra Rodik

Izdavački savjet – Advisory Board

Vjekoslav Afrić, Damir Barbarić, Tomislav Bunjevac, Ivan Cifrić, + Zvonimir Červenko, Ognjen Čaldarović, Benjamin Čulig, Rade Kalanj, Vjeran Katunarić, Vladimir Kolesarić, Mirjana Krizmanić, Krešimir Kufrin, + Muradif Kulenović, Zvonimir Lerotić, Davorka Matić, Milan Mesić, Tomislav Murati, Darko Polšek, Ivo Prodan, Vesna Pusić, Ivan Rogić, Aleksandar Štulhofer, Anton Tus, Radovan Vukadinović, Herman Vukušić, Josip Županov

Međunarodni izdavački savjet – International Advisory Board

Anton Bebler (Ljubljana, Slovenia), Janusz Bugajski (Washington DC, USA), Christina Doctare (Stockholm, Sweden), Bjorn Egge (Oslo, Norway), Matthew Friedman (White River Junction, Vermont, USA), Marjan Malešič (Ljubljana, Slovenia), Anton Žabkar (Ljubljana, Slovenia)

UDK – UDS Classification

Josip Prgomet

Lektura i korektura – Editing and proofreading

Ljiljana Cikota

Grafičko oblikovanje – Art Director

Darko Bednjanec

Web stranice – Webmaster

Ivica Petrinić

Priprema za tisak – Desk Top Publishing

Naklada Jesenski i Turk

Tisak – Printed by

MTT-graf, Zagreb

© POLEMOS™ 2009. - Izrada: Biobit d.o.o. - Dizajn: ZhZ design